Bedömning

Vid alla patienters första besök på Malmö Idrottsklinik undersöks alla patienter grundligt för att ställa en diagnos, säkerställa att de är lämpliga för rehabilitering och lägga en grund för att gemensamt arbeta fram en behandlingsplan.

 

Undersökning

En undersökning består av två delar; anamnes och fysisk undersökning.

Anamnesen består av ett samtal där patienten får beskriva symtom och historia och sjukgymnasten/fysioterapeuten ställer frågor. Den information som kommer fram här räcker oftast för behandlaren att forma en hypotes gällande diagnosen, som sedan testas i den fysiska undersökningen. 

Denna görs genom att sjukgymnasten observerar rörelsemönster och testar rörlighet, styrka och funktion i leder och muskulatur som är relevanta för dina besvär.

Screening

Huvudsyftet med första besöket är att utesluta att symtomen patienten söker för är tecken på en åkomma som behöver utredas vidare, såsom en allvarligare vävnadsskada eller sjukdomar som reumatism. Ju tidigare dessa saker upptäcks desto bättre är det!

Vår screening-process sker under vårt första besök genom fynd både i samtal med patienten runt symtom och uppkomst, och genom en grundlig undersökning. Finns det misstanke om sjukdom eller skada som behöver utredas, eller om besvären är bättre hjälpta av någon annan hänvisar vi patienten till rätt vårdgivare.

Diagnos

För att effektivt kunna lägga upp en behandlingsplan behöver vi ställa en diagnos. Detta involverar:

Struktur (vilken vävnad som är påverkad) 

Funktion (hur patienten rör sig och fungerar) 

Omgivningsfaktorer (sömn, stress, arbete och dylikt) 

Behovsanalys (kraven som ställs av aktiviteten) 

Detta för att få en så bra helhetsbild av patienten som möjligt, som sedan får leda vår behandlingsplan. Läs mer om diagnoser här. Värt att veta är att det inte alltid går att säkerställa en strukturspecifik diagnos (speciellt vid långvariga besvär), men att detta heller inte är nödvändigt för att säkerställa korrekt behandling.

 

Behandlingsplan

När allvarligare tillstånd uteslutits och en diagnos fastställts presenterar sjukgymnasten de möjligheter som finns gällande behandling av tillståndet, och de för och nackdelar som finns kring dessa, baserat på forskning och erfarenhet. Detta kan vara allt mellan rehabilitering, till ortopedisk bedömning för kirurgi, till att avvakta spontan läkning.

Tillsammans med patienten kommer de sedan fram till en lämplig behandlingsplan. På Malmö Idrottsklinik arbetar vi alltid med aktiv rehabilitering och träning, med eller utan manuell behandling.